نام و نام خانوادگی: دکتر مریم رجبی
  سمت: سرپرست مرکز
  مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته تحصیلی: بیهوشی

  استادیار دانشگاه علوم پزشکی قزوین

   رزومه:

  ۱_مسئول مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی معلم کلایه

  ۲_مسئول گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز

  ۳_معاون فنی مرکز آموزشی درمانی مستقل ولایت

  ۴_رئیس مرکز آموزشی درمانی کوثر

  ۵_مدیرعامل ولایت

  ۶_رئیس مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
  پست الکترونیک: hosrajaee@qums.ac.ir
  شماره تماس: 204- 33335800


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0